Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB-AK Ortak Projesi
İfade Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Yaratmaya Yönelik Paydaşların Projenin İlk Uygulama Dönemi Çıktıları Hakkında Bilgilendirilmesi ve 1. Yuvarlak Masa Toplantısı

İfade Özgürlüğü Konusunda Farkındalık Yaratmaya Yönelik Paydaşların Projenin İlk Uygulama Dönemi Çıktıları Hakkında Bilgilendirilmesi ve 1. Yuvarlak Masa Toplantısı

Tarih: 15/12/2015 | Faaliyetler


ANKARA, Swissotel Ankara

15 – 16 Aralık 2015

“Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Ortak Projesi, Türkiye Adalet Akademisinin koordinasyonunda ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Adalet Bakanlığı’nın katkıları ile yürütülüyor.

2 Eylül 2014 tarihinde başlayan Projenin temel hedefi Türkiye’de ifade özgürlüğünün daha iyi korunmasını sağlamaktır. Proje, yürürlükteki mevzuatın Avrupa standartlarına uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması yoluyla yargı mensuplarının günlük işlerinde ifade ve basın özgürlüğü bağlamında insan hakları standartlarının uygulanmasını geliştirmek hususuna özel önem vermektedir.

Projenin özel hedeflerinden biri bu konuda sivil toplum kuruluşları, hukuk ve iletişim fakülteleri, barolar ve medya gibi ilgili aktörler arasında etkili işbirliğinin sağlanarak ifade özgürlüğü konularında farkındalığın artırılması olarak belirtiliyor.

Bu çerçevede, ilk yuvarlak masa toplantısı, 15 Aralık tarihinde Ankara’da Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSYK, Adalet Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Adalet Akademisi yetkilileri ve öğretim üyelerinin katımlıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bugüne kadar şu çalışmalar gerçekleştirildi:

  • Avrupa Konseyi’nin öğrenici odaklı, etkileşimli eğitim tekniklerini kullanan ve uygulama dayalı yetişkin eğitimi metotlarına göre hazırlanan meslek öncesi ve meslek içi eğitim modülleri ve eğitim materyalleri geliştirilmesi.  Söz konusu materyaller,  Eğiticiler için bir elkitabı; Sunumlar ve Türk Yüksek Mahkemelerinin İlgili karar örneklerinden alıntılardan oluşmaktadır.
  • İfade özgürlüğü konusunda yaklaşık 40 eğiticiye eğitim verilmesi suretiyle bahsi geçen yöntemleri uygulayabilecek nitelikte kişilerden oluşan bir eğitici havuzu oluşturulması. Bu eğitici havuzunda yer alacak 8 eğiticinin Avrupa Konseyi’nde veya AB üyesi ülkelerin Adalet Akademilerinde görevlendirilmesi.
  • İfade özgürlüğü konusunda detaylı bilgi edinmek amacıyla İspanya ve Avusturya’ya ülke ziyaretleri düzenlenmiştir. Bu ziyaretler sırasında sadece ifade özgürlüğünün korunması konusunda iyi örneklerin tespit edilmesi ile yetinilmemiş, aynı zamanda hakim ve savcıların insan hakları konusunda eğitimi ile ilgili olarak en yeni gelişmeler konusunda da bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca AK’ye yapılan iki çalışma ziyareti sırasında AİHM dahil bir çok kurum ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerin ilkinde AİHM’de Türkiye ile ilgili bir davayı katılımcılar bizzat izleme, ikincisinde ise ifade özgürlüğü ile ilgili bir uluslar arası konferansa katılma imkanına sahip olmuşlardır.
  • İfade ve medya özgürlüğü konusunda halkın farkındalığını arttırmak amacıyla bilgilendirme kampanyası kapsamında Proje web-sitesinin hazırlanması.

  

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek etkinlikler ise şöyle:

  • Başta ifade özgürlüğü hakkı olmak üzere  insan hakları ve temel özgürlüklerin hayata geçirilmesinde  kilit rol oynayan hakim ve savcılarla  birlikte seminerler. Bu çerçevede ifade özgürlüğünün temel prensipleri ve kaynaklar, İfade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar, Hakaret ve ifade özgürlüğü, Terörizm ve ifade özgürlüğü, gazeteci güvenliği,  AİHM  standartlarının uygulanması konuları masaya yatırılacak. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tüm paydaşların katılımıyla çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları ve seminerler düzenlenecek.
  •  İfade özgürlüğü konusunda 1000 kadar aday hakim ve savcı ile 2250 hakim ve savcının eğitim alması, ayrıca basın davalarına bakan 40-50 civarında hakim ve savcının ifade özgürlüğü konusunda eğitim alması.
  • İfade özgürlüğü konulu özel bir Human Rights Review (TAA Yayını) sayısı yayımlanması ve dağıtılması.
  • İnsan Hakları Merkezi için ifade ve medya özgürlüğü konusunda 500 akademik materyalin teminine devam edilmesi ve Avrupa Konseyi’nin ifade özgürlüğü ile ilgili kitaplarının çevrilmesi. 
  • Basın özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, nefret söylemi, sansür, sanatsal ifade, siyasi söylem gibi konu başlıklarında yoğunlaşacak ifade ve medya özgürlüğü kapsamında toplam 350 katılımcı için 10 adet çalıştay, sempozyum ve uluslararası sempozyum düzenlenmesi.

Projenin Aralık 2016’da tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalarla ilgili detaylı bilgilere http://ifadeozgurlugu.taa.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

.